marţi, 26 martie 2019

Proiect. Amenzi de 2.000-8.000 de lei prevăzute în regulamentul de intervenție pentru reabilitarea fațadelorConsilierii municipali urmează să dezbată în ședința din 26 iulie Regulamentul de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural ambientale a clădirilor în municipiul București, fiind prevăzute amenzi cuprinse între 2.000-8.000 de lei pentru deținătorii de construcții, notificați, care nu respectă obligațiile ce le revin.

Regulamentul se adresează persoanelor fizice și juridice, precum și autorităților administrației publice și instituțiilor publice care dețin în proprietate/administrare clădiri care prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală prezintă pericolul afectării sănătății, vieții, integrității fizice și siguranței populației și/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane.

Stabilirea zonelor de acțiune prioritară se face prin intermediul instituției arhitectului-șef. Etapizarea se face avându-se în vedere nivelul de degradare al sistemului de închidere perimetrală al clădirilor, urmându-se să se respecte identitatea și coerența zonelor și integritatea lor în spațiul urban.

Potrivit regulamentului, primarul general al Capitalei are obligația de a notifica deținătorii clădirilor inventariate în cazul în care aceștia nu iau din proprie inițiativă măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor. În cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, odată cu notificarea proprietarilor, se va notifica și serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii de a monitoriza și de a controla modul de realizare a lucrărilor de intervenție.

De asemenea, Adminstrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, înființată ca serviciu public de interes local, va putea notifica deținătorii construcțiilor, urmând să fie derulate activități de programare, pregătire, contractare, urmărire, executare, decontare și recepție a lucărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor.

Finanțarea proiectării și executării lucrărilor de intervenție se asigură, pe cheltuială proprie, de către deținătorii clădirilor.

Totodată, autoritățile administrației publice locale pot asigura finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenție corespunzătoare contribuției ce revine proprietarilor/asociației de proprietari, în baza hotărârii CGMB, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, în urma depunerii unei cereri de către proprietar/asociații de proprietari. Sumele avansate se recuperează din fondul de reparații al asociației de proprietari.

Pe de altă parte, autoritățile pot asigura preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei proprietarului/proprietarilor de locuințe aflați în imposibilitate de a sigura sumele ce le revin, ca măsură de protecție socială, dacă proprietarii fac dovada că realizează venituri medii lunare pe membru de familie sub câștigul mediu net lunar pe economie.

Mai este posibilă preluarea integrală a cheltuielilor, dacă lucrările de intervenție necesare nu au fost executate sau au fost începute, dar nu au fost finalizate, în termenele notificate, precum și în situația în care deținătorii notificați refuză executarea lucrărilor de intervenție.

O cofinanțare de 50% este posibilă în cazul lucrărilor de intervenție la clădirile monument istoric, al celor amplasate în ansambluri și situri clasare ca monument istoric sau în zonele de protecție a monumentelor istorice, al clădirilor protejate datorită valorii lor culturale prin PUG, al clădirilor din zonele construite protejate sau din Centrul istoric.

Se sancționează cu amenzi de 5.000-8.000 de lei nerespectarea obligațiilor de către deținătorii de construcții, notificați, de a contracta proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție. Amenzi de la 2.000 la 5.000 de lei sunt prevăzute pentru nerespectarea de către deținătorii de construcții, notificați, a obligației de a organiza recepția la terminarea lucrărilor, precum și recepția finală la sfârșitul perioadei de garanție de cinci ani și completarea cărții tehnice a construcției cu documentele aferente lucrărilor de intervenție executate.

Anual, PMB prin instituția Arhitectului șef, va stabili câte o nouă listă de zone prioritare de intervenție, cu toate activitățile care decurg de aici, până a finalizarea programului, mai prevede regulamentul.

Sunt exceptate de la aplicarea regulamentului: clădirile expertizate tehnic și încadrate în cala I de risc seismic și pentru care proprietarii - persoane fizice și juridice- sunt obligați să acționeze pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al clădirilor; clădirile reabilitate termic sau în curs de reabilitare.

În raportul de specialitate se arată că la elaborarea regulamentului au fost respectate prevederile legii 153/2011.

Comenteaza aceasta stire