sîmbătă, 20 iulie 2019

200,000 lei nerambursabili pentru IMM-uri! Vezi ce trebuie să faci pentru a începe o mică afacere

200,000 lei nerambursabili pentru IMM-uri! Vezi ce trebuie să faci pentru a începe o mică afacere

Guvernul a aprobat Ordonanța de urgentă care facilitează înființarea de noi întreprinderi mici și mijlocii, încurajând astfel micile afaceri. 10.000 de beneficiari vor putea accesa programul.

Noul program 'Start-up Nation - România' va oferi ajutor de minimis în valoare de 200.000 lei pentru cei care vor să înceapă o afacere, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Totodată. prin acest program se estimează 20.000 de noi locuri de muncă create în fiecare an în cadrul celor 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii beneficiare ale programului, care vor trebui să angajeze minimum 2 salariați cu contract de muncă pe durată nedeterminată și să-i mențină în activitate cel puțin 3 ani.

***

Condiții pentru firmele care vor să ia bani de la stat:

a) sunt întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,

b) au capital social integral privat;

c) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

d) codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul schemei de ajutor de minimis și autorizat la momentul depunerii cererii de finanțare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice 2 autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

e) nu au datorii la bugetul general consolidat al statului și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;

f) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

g) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalitățile aferente.

h) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

Asociații, acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentei scheme decât cu o singură societate.

***

Sumele necesare implementării Programului “Start-up Nation - Romania” se vor asigura anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat.

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat finanțare, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

b) Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport rutier de mărfuri, decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

d) Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii - francize, etichetare ecologică, licențe-, software pentru comerțul on-line, software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare;

e) Echipamente IT tehnică de calcul - tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității. Nu se pot achiziționa mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajați după implementarea investiției cu componentă nerambursabilă, cu excepția activităților care necesită acest lucru;

f) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț - clădiri, hale de producție, spații amenajate pentru activități de prestări servicii, producție și comerț, inclusiv din elemente prefabricate-. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, trebuie să fie puse în funcțiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;

g) Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;

h) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate -inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting-, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita maximă a 10000 lei;

i) Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;

j) Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii;

k) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societății aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educație antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului “Start-up Nation - Romania” pot fi numai organizații furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv; 

l) Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului “Start-up Nation - Romania” și implementarea proiectului - nu mai mult de 8000 lei fără TVA - această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanțare. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului “Start-up Nation - Romania” pot fi numai organizații furnizoare de consultanță autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN clasa 70.

Comenteaza aceasta stire